HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม และสาธารณูปโภค

แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ให้มีคุณภาพและเพื่อการเกษตร
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพัฒนามรดกโลกห้วยขาแข้ง

แนวทางการพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ
 
 
 

แนวทางการพัฒนา พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ แก่ประชาชน

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงอนุรักษ์

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการแก้ไขปัญหา ความยากจน
 
 
 

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น และพัฒนาทุน ทางสังคม

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดการศึกษาในท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์ และพัฒนาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาขีดสมรรถนะและความสามารถในการทำงานของ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนาส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

แนวทางการพัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหาร

แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย