หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 

 
 

 


วันที่ 6 เมษายน 2562 นายนิวัฒน์ พุ่มมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม พร้อมด้ว [ 10 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 82 


งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือนเมษายน 256 [ 5 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 44 


งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ [ 2 เม.ย. 2562 ]   อ่าน 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน (ด่วนที่สุด) [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 94 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 93 
การตรวจสอบโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นและโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ของ อปท. [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 105 
ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/62 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมุลฯ ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 207 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 119 
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ [ 15 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 233 
การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินงานผู้บริหารท้องถิ่นระดับจังหวัด [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 139 
ขอความร่วมมือให้ อปท. ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 188 
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) (ด่วนที่สุด) [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 250 
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ด่วนที่สุด [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 214 
ข้อเสนอแนะการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่ 18 ด่วนที่สุด ที่ อน 0023.3/ว 215 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 33 
แจ้ง อปท 63 แห่งดำเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ตามที่ สตง.ตรวจสอบ  [ 23 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 128 
การจัดฝึกอบรม \\\"การบริหารราชการท้องถิ่น ภายใต้พระราชบัญญัติท้องถิ่นที่กำหนดใหม่\\\" [ 22 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 67 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 2/2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
ขอความอนุคราะห์เผยแพร่พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 59 
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 99 
แจ้งรายละเอียดผู้จัดทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562 [ 21 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
แนวทางการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของถังขยะเปียก (ด่วนที่สุด) [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
สรุปรายงานการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2562 [ 17 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
การบันทึกข้อมูลโครงการตามแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2023  [ 24 พ.ค. 2562 ]
การแจ้งผลการตรวจสอบการดำเนินงาน เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2025  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.3/ว3074  [ 24 พ.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2022  [ 24 พ.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้ง เรื่อง ปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์หรือการสนับสนุนจากธุรกิจหรืออุตสาหกรรมยาสูบ กสธ. มท 0819.2/ว2026  [ 24 พ.ค. 2562 ]
เรื่องการจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2024 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 24 พ.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1970 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว2011 [เอกสารแนบ]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว2009 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (info.dla.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1989 [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 1] [กำหนดการประชุมรุ่นที่ 2]  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1975  [ 23 พ.ค. 2562 ]
การจัดส่งฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2008  [ 23 พ.ค. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1993  [ 23 พ.ค. 2562 ]
ขอให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่ดำเนินโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ดำเนินการกรอกข้อมูลรายงานผลโครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารน้ำใต้ดิน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1995  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการ ฯ สน.คท. มท 0808.2/9301-9308 , 9309 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แนวทางการรับเรื่องพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน กพร. มท 0812/ว1960  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสรรหาและการเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1992  [ 22 พ.ค. 2562 ]
ประกาศรายชื่อ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ผ่านเกณฑ์การประเมิน (เพิ่มเติม) กศ.มท 0816.3/ว1972  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว1991  [ 22 พ.ค. 2562 ]
แจ้งเลื่อนโครงการอบรมหลักสูตร (ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส) Local Integrity and Transparency รุ่นที่ 11 (14 จังหวัดภาคใต้) ด่วนมาก สบ.พถ. มท 0807.2/ว1957  [ 22 พ.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) สน.คท. มท 0808.5/ว1956 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1969 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ค. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล) และกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1968  [ 21 พ.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติกำหนด ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1967  [ 21 พ.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำน [ 25 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพร้อมประดับตกแต่งซุ้ [ 25 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิลและชุดแท่น [ 25 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉาง เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพิมพ์ป้ายไวนิล จำนวน 2 รา [ 25 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตำบลหนองฉางเรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมรถจักรยาน [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 9 
อบต.สุขฤทัย โครงการคนสุขฤทัยใส่ใจสุขภาพ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.สุขฤทัย โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ดำเนินการ บริเ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.สว่างแจ้งสบายใจ ประกาศเทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาห [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หลุมเข้า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเข้า เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประม [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 10 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวก [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
อบต.ทุ่งพง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
อบต.โคกหม้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหม้อมอบเงินให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.สุขฤทัย โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทัพหลวง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านไร่ [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านไร่ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ (ลงวันที่ 2 เมษายน 2561) [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านไร่ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 2 รายการ (ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561) [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านไร่ ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน 1 รายการ (ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561) [ 24 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
     
อยากให้อบต.ออกมาประชาสัมพันธ์เรื่องการเผาขยะ เผาถ่าน (3 ก.พ. 2562)    อ่าน 235  ตอบ 1  
คำแนะนำสำหรับประชาชนในภาวะน้ำท่วม (4 ต.ค. 2556)    อ่าน 930  ตอบ 0  
น้ำท่วม (31 พ.ค. 2556)    อ่าน 2241  ตอบ 3  
 
 
         
 


อิฐมอญ

วัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

 
 
 
 
  คุณอยากให้ อบต. น้ำซึม พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การบริการประชาชน
  ด้านการศึกษา