HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
กระดานสนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
   
 
 
     

 
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน \"จังหวัดสะอาด\" ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
แผนรณรงค์ \"แยกก่อนทิ้ง\" จังหวัดอุทัยธานี (หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอุทัยธานีทุกส่วน) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 43 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 12/61 [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 56 
 
ตรวจสอบข้อมูลหอกระจายในความรับผิดชอบของ อปท. (่ด่วนที่สุด) [ 21 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 87 
 
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุทัยธานี (การสรรหาตำแหน่งบริหารว่าง) [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ฝน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนธันวาคม 2561 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1119